Igapäevaelu toetamise teenus

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

 

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus:

 • kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi
  arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 •  juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • juhendatakse isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste
  kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule töö tegemise harjutamist;
 • nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid,
  igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
 • kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise
  teenuse eesmärgi saavutamiseks.

 

Igapäevaelu toetamise teenust võib osutada inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, päevakeskuses tugigruppides osaledes, söögitegemist õppides, ametiasutustes asjaajamist harjutades. Teenuse raames kujundatakse inimese igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit. Teda juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, samuti suhtlemisel ja teenuste kasutamisel. Aidatakse planeerida ja teostada hariduse omandamise võimalusi ning kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist. Samuti nõustatakse
inimese lähedasi.

 

 

Kellel on õigus igapäevaelu toetamise teenust saada?

 

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on raske, sügava või püsiva kuluga
psüühikahäirega täisealisel inimesel. Samal ajal ei tohi talle osutada kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust, kuna nende teenuste raames tuleb igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi nagunii teha.

 

 

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav kestus.

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

 

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsusega pöörduda Kose Päevakeskuse (teenuse osutaja) poole.