Projektid

ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES 2022

Kose Päevakeskus  on Kose vallale partneriks Sotsiaalkindlustusametiga koostöös läbiviidavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kaudu pakutakse psüühiliste erivajadustega inimestele abi juhtumikorralduslikul meetodil teenuskomponentide põhise lähenemisega. Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Teenuskomponentide kirjeldus „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“ seotud teenustele 

Rohkem infot  tel 6756202

vanemtegevusjuhendaja Janeli Niine

päevakeskuse juhataja Claire Miljukova

INTEGREERITUD SOTSIAALTEENUSED KOSE JA RAASIKU VALLAS

Kose vald koostöös Raasiku vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused”
Projekti eesmärk on:
 tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturul jätkamise /tööturule sisenemise toetamine;
tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks;
toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine
Integreeritud sotsiaalteenus koosneb koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse ning 
sotsiaalnõustamise teenuse komponentidest, et tagada igapäevaseks toimetulekuks piisav ja 
vajadustele vastav abi, toetus ja turvaline keskkond. Projekti raames osutatakse kahe aasta vältel teenuseid vähemalt 60 kliendile.
Projekti kestvus: 01.01.2022. – 31.12.2023.
Projekti number: 2014-2020.2.02.21-0368
Projekti kogumaksumus on 382 600 eurot, millest omafinantseering on 95 650 eurot ja 
Euroopa Sotsiaalfondi toetus 286 950 eurot

INTEGREERITUD, ISIKUKESKSE JA PAINDLIKU ERIHOOLEKANDETEENUSTE SÜSTEEMI PILOTEERIMINE

2019. aastal käivitas Sotsiaalkindlustusamet pilootprojekti, et analüüsida uudse isikukeskse erihoolekande teenusmudeli sobivust omavalitsustes.
Projekti eesmärgiks on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (kasutusele võtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Kose vallas osutatakse piloteerimise vältel teenuseid korraga kuni 10-le tööealisele psüühilise erivajadusega inimesele.
Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine”.
Projekti periood: oktoober 2019 – detsember 2021

 

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (PROJEKTI NR: 2014-2020.2.02.19-0236)

Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:

· koduteenuse;
· tugiisiku teenuse;
· nõustamisteenuse ja tugigruppide.

Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021

Projekti kogumaksumus on 339 210 eurot, millest omafinantseering 84 802,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 254 407,50 eurot.