Projektid

INTEGREERITUD, ISIKUKESKSE JA PAINDLIKU ERIHOOLEKANDETEENUSTE SÜSTEEMI PILOTEERIMINE

2019. aastal käivitas Sotsiaalkindlustusamet pilootprojekti, et analüüsida uudse isikukeskse erihoolekande teenusmudeli sobivust omavalitsustes.
Projekti eesmärgiks on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (kasutusele võtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Kose vallas osutatakse piloteerimise vältel teenuseid korraga kuni 10-le tööealisele psüühilise erivajadusega inimesele.
Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine”.
Projekti periood: oktoober 2019 – detsember 2021

 

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (PROJEKTI NR: 2014-2020.2.02.19-0236)

Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:

· koduteenuse;
· tugiisiku teenuse;
· nõustamisteenuse ja tugigruppide.

Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021

Projekti kogumaksumus on 339 210 eurot, millest omafinantseering 84 802,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 254 407,50 eurot.