Toetatud elamise teenus

TOETATUD ELAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

 • isiku juhendamine igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas
  igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
 • isiku juhendamine eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;
  abistamine ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises
  sotsiaaleluruumides;
 • juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes
  koduvälist liikumist nõudvates olukordades;
 • tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või psühhiaatri
  konsultatsioonidel;
 • valmistama isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendama ja abistama teda
  elamispinna hankimisel.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsuse alusel, milles on
määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused,
ülesanded ning teenuse soovitatav kestus.

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada
kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike
lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia
kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsusega
pöörduda Kose Päevakeskuse (teenuse osutaja) poole.

 Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema
pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga.
Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga
teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik,
mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust.

 Nõuded keskkonnale, ruumidele

Toetatud elamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades.

 Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt. Isik tasub ise eluasemekulud.

 Nõuded personalile

Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema
läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab
oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja
mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.