Töötamise toetamise teenus

 TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

 

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

 

Teenusel motiveeritakse inimest tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.

 

Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.

 

Toetatakse inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

 

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse
osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

 

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav kestus.

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada kirjalik erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

 

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsusega pöörduda Kose Päevakeskuse (teenuse osutaja) poole.